Algemene voorwaarden Veronique Soraya Photography

Versie: 12 maart 2024

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden bepaalde definities gebruikt. Hieronder staat wat ze betekenen.
1.1. Veronique Soraya Photography, de eenmanszaak van Veronique van der Hoeven, gevestigd te Apeldoorn, Postmeestersdreef 431, onder KvK-nummer 78187133.
1.2. Klant: iedere (rechts)persoon die een of meerdere diensten van Veronique Soraya Photography afneemt. Met deze definitie wordt zowel Zakelijke klant als Consument bedoeld.

1.3. Zakelijke klant: iedere (rechts)persoon die handelt voor doeleinden binnen zijn bedrijfs-of beroepsactiviteit.

1.4. Consument: iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
1.5. Partijen: Veronique Soraya Photography en Klant.
1.6. Opdracht: de opdracht die Klant geeft aan Veronique Soraya Photography om een of meerdere diensten te verlenen.
1.7. Overeenkomst: de overeenkomst gesloten tussen Partijen. Voorbeelden van overeenkomsten zijn, maar dit is niet beperkt tot: de overeenkomst op afstand en/of de overeenkomst van opdracht.
1.8. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst die tussen Veronique Soraya Photography en Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of
dienstverlening op afstand, zonder dat Veronique Soraya Photography en Consument tegelijk fysiek bij elkaar aanwezig zijn, en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van
de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand (denk aan telefoon of internet).
1.9. Bedenktijd: de termijn waarbinnen Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
1.10. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
1.11. Dag: kalenderdag.
1.12. Duurzame gegevensdrager: ieder hulpmiddel dat Klant of Veronique Soraya Photography in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is aangepast aan het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die een ongewijzigde weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. Voorbeelden: papier, usb-sticks, cd-roms, dvd’s, geheugenkaarten, harde schijven van computers, en e-mails.
1.13. Shoot: fotoshoot.
1.14. Digitale dienst: een dienst die:
A. Klant in staat stelt gegevens in digitale vorm te creëren, te verwerken of op te slaan, of toegang tot die gegevens te krijgen; of

B. voorziet in de mogelijkheid van het delen van gegevens of andere interactie met gegevens in digitale vorm die door Klant of door andere gebruikers van die dienst worden geüpload of gecreëerd.Voorbeeld van een digitale dienst: een online cursus.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op:
A. alle overeenkomsten tussen Veronique Soraya Photography en Klant;
B. de fase voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst (zoals bij het doen van een aanbod);
C. eventuele nieuwe of aanvullende overeenkomsten.
2.2. Deze Algemene Voorwaarden worden op zo’n manier aan Klant ter beschikking gesteld dat deze door Klant op eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager.
2.3. Wanneer datgene wat vermeld is in artikel 2.2 niet mogelijk is, dan zal Veronique Soraya Photography vóórdat de overeenkomst wordt gesloten, bekend maken waar deze
Algemene Voorwaarden (digitaal) geraadpleegd kunnen worden. Daarnaast maakt zij bekend dat deze Algemene Voorwaarden op verzoek digitaal of op een andere manier zullen worden verstuurd.
2.4. Partijen kunnen afwijken van deze Algemene Voorwaarden, als zij dit uitdrukkelijk overeengekomen zijn, en zolang dit niet in strijd is met dwingend recht.
2.5. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2.6. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW is expliciet uitgesloten. Dat betekent dat indien een opdracht verleend is met het oog op Veronique van der Hoeven, zij de uitvoering van de opdracht niet zelf hoeft te verrichten.
2.7. De toepasselijkheid van artikel 7:409 lid 2 BW is expliciet uitgesloten. Dit betekent dat, indien een opdracht met oog op Veronique van der Hoeven is verleend door Klant, en
Veronique van der Hoeven komt te overlijden, haar erfgenamen geen verplichting hebben om de belangen van Klant na haar overlijden te behartigen.

3. Aanbod & offertes

3.1. Het aanbod of een offerte bevat een duidelijke, volledige en begrijpelijke omschrijving van de aangeboden diensten.
3.2. Duidelijke vergissingen of fouten in het aanbod of een offerte binden Veronique Soraya Photography niet.
3.3. Een aanbod of offerte is maximaal 14 dagen geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of in de offerte staat vermeld, of indien het gaat om digitale diensten. Digitale diensten zijn, als ze via een webshop van Veronique Soraya
Photography worden aangeboden, net zo lang af te nemen als ze aangeboden worden.
3.4. Als Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
3.5. Opdrachten worden schriftelijk door de Klant bevestigd. Wanneer Klant er op een andere manier dan schriftelijk mee instemt dat Veronique Soraya Photography begint met
het uitvoeren van de Opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte of het aanbod als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere afspraken binden Veronique Soraya Photography pas nadat deze schriftelijk door Veronique Soraya Photography zijn bevestigd.

4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant het aanbod of de offerte van Veronique Soraya Photography heeft aanvaard en Klant heeft voldaan aan de gestelde voorwaarden.
4.2. Overeenkomsten worden zo spoedig mogelijk door Veronique Soraya Photography bevestigd. In het bijzonder geldt in geval van overeenkomsten op afstand dat Veronique
Soraya Photography Consument een bevestiging van de overeenkomst verstrekt op een uurzame gegevensdrager. Die bevestiging sturen moet Veronique Soraya Photography
doen binnen een redelijke termijn na het sluiten van de overeenkomst, of voordat de dienst wordt uitgevoerd. Deze bevestiging bevat de in art. 6:230m lid 1 BW genoemde informatie, voor zover Veronique Soraya Photography deze niet voor het sluiten van de overeenkomstop een duurzame gegevensdrager heeft verstrekt. Daarnaast bevat de bevestiging, voor zover van toepassing, de bevestiging van de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming en de
verklaring van Consument overeenkomstig artikel 15.10.
4.3. Zolang Veronique Soraya Photography niet heeft bevestigd dat zij de aanvaarding van het aanbod of de offerte heeft ontvangen, dan mag Consument de overeenkomst ontbinden.
4.4. Het is na totstandkoming van de overeenkomst alleen mogelijk de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen als dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

5. Tarieven

5.1. Alle tarieven die Veronique Soraya Photography hanteert zijn in euro’s en zijn vermeld exclusief eventuele overige bijkomende kosten, zoals bijvoorbeeld, maar dit is niet beperkt tot: reiskosten, huur van een locatie. Tarieven worden – indien mogelijk – exclusief btw gecommuniceerd naar Zakelijke klant, en inclusief btw naar Consument.
5.2. Alle tarieven die Veronique Soraya Photography hanteert die op haar website staan vermeld of die op een andere manier kenbaar zijn gemaakt, kan Veronique Soraya Photography te allen tijde wijzigen, behalve als de overeenkomst al gesloten is.
5.3. De situaties wanneer Veronique Soraya Photography haar tarief wel tussentijds mag wijzigen als de overeenkomst al is gesloten, zijn:
A. wanneer een bruiloft verzet wordt naar een andere datum;
B. wanneer nieuwe wettelijke regelingen zorgen voor een tariefwijziging.
5.4. Wanneer er sprake is van de uitzondering uit vorig lid sub A, dan mag Consument de overeenkomst ontbinden indien de tariefwijziging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt.
5.5. Indien Klant de overeenkomst wil aanvullen of wijzigen, dan mag Veronique Soraya Photography eventueel een meerprijs (al dan niet op basis van uurtarief) in rekening
brengen.

6. Betaling

6.1. Veronique Soraya Photography mag voorafgaand haar diensten factureren, zowel het totaal overeengekomen bedrag als een aanbetaling.
6.2. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

6.3. De vergoeding die Veronique Soraya Photography aan Consument vraagt voor het gebruik van een bepaald betaalmiddel bedraagt ten hoogste de kosten van het gebruik
daarvan voor Veronique Soraya Photography, tenzij het verboden is om de kosten van gebruik door te rekenen naar Consument.
6.4. Zakelijke klant moet de betaling zonder opschorting voldoen.
6.5. Zakelijke klant mag geen betaling(en) verrekenen.
6.6. Indien Zakelijke klant niet aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, dan is hij van rechtswege in verzuim.
6.7. Indien Consument niet aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, dan wordt hij twee keer door Veronique Soraya Photography in de gelegenheid gesteld binnen een termijn van 14 dagen aan zijn betalingsverplichting te voldoen.
6.8. Wanneer Zakelijke klant in verzuim is, of wanneer de betaling door Consument uitblijft na de eerder genoemde betalingsherinneringen, dan is Klant de wettelijke (handels)rente verschuldigd en dan mag Veronique Soraya Photography de buitengerechtelijke kosten in rekening brengen. Het bedrag voor buitengerechtelijke kosten bestaat uit minstens € 40 en is Klant zonder aanmaning verschuldigd vanaf de dag nadat de overeengekomen uiterste dag van betaling is verstreken.
6.9. Betaalt Klant niet (volledig) of niet tijdig, dan kan Veronique Soraya Photography de (resterende) werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht opschorten. Dat houdt bijvoorbeeld in dat Veronique Soraya Photography pas foto’s levert nadat de betaling is voldaan.
6.10. In geval van liquidatie, faillissement, wettelijke schuldsanering of surséance van betaling van Klant zijn de verplichtingen van Klant tegenover Veronique Soraya Photography onmiddellijk opeisbaar. Ook mag Veronique Soraya Photography haar werkzaamheden opschorten of de overeenkomst beëindigen.

7. Uitvoering van opdrachten

Algemeen
7.1. Veronique Soraya Photography voert een opdracht uit met de zorgvuldigheid en deskundigheid die onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar mag worden
verwacht.
7.2. Veronique Soraya Photography voert een opdracht naar eigen inzicht uit. Dit houdt óók in dat Veronique Soraya Photography foto’s maakt én bewerkt naar haar eigen inzicht. Klant dient bekend te zijn met de stijl van Veronique Soraya Photography alvorens Veronique Soraya Photography in te schakelen voor een opdracht. Indien Klant aanvullende wensen heeft voor bewerkingen, dan kan dit alleen na overleg en eventueel tegen een meerprijs worden uitgevoerd.
7.3. Klant moet instructies opvolgen die Veronique Soraya Photography geeft zodat zij de opdracht naar haar inzicht kan uitvoeren.
7.4. Veronique Soraya Photography heeft een inspanningsverplichting, en geen resultaatsverplichting. Leveren van informatie & gegevens door Klant

7.5. Klant zorgt ervoor dat hij alle relevante informatie en gegevens waar Veronique Soraya Photography om vraagt of waarvan Klant begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen dat die benodigd zijn voor correcte uitvoering van de overeenkomst, tijdig, in gewenste vorm en wijze levert aan Veronique Soraya Photography.

7.6. Stelt Klant de gevraagde informatie en/of gegevens niet, niet tijdig of niet behoorlijk beschikbaar, en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan mag
Veronique Soraya Photography haar werkzaamheden opschorten.
7.7. Kosten die opgelopen worden en het risico van andere gevolgen doordat gevraagde informatie en gegevens niet, niet tijdig of niet behoorlijk worden geleverd, zijn voor Klant.
7.8. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

8. Fotografie

Algemeen
8.1. Klant is zelf verantwoordelijk voor de gekozen haar-, make-up- en kledingstijl(en) tijdens shoots, ook als Klant een derde partij inschakelt om deze stijl(en) te verzorgen. Indien Klant na de shoot niet tevreden is over de gekozen stijl(en), dan hoeft Veronique Soraya Photography de shoot niet opnieuw te doen en dan hoeft Veronique Soraya Photography
geen extra fotobewerking(en) te doen om het gewenste resultaat van Klant te krijgen, tenzij anders is overlegd en er eventueel een meerprijs wordt voldaan.
8.2. Klant is zelf verantwoordelijk voor het regelen van de shootlocatie en voor de kosten daarvan, tenzij anders overeengekomen.
8.3. Indien Klant te laat komt op een shoot, dan:
A. gaat deze tijd af van de afgesproken shoottijd. Klant heeft dan geen recht op (gedeeltelijke) restitutie, of wanneer Klant nog niet (volledig) betaald heeft, dan blijft Klant betalingsplichtig voor het geheel overeengekomen bedrag en de eventuele onkosten; of,
B. dient Klant een meerprijs te betalen indien de shoot buiten de geplande tijden op wens van Klant doorgaat, al dan niet gerekend in uurtarief. Welke optie van toepassing is, is ter keuze aan Veronique Soraya Photography.
8.4. Veronique Soraya Photography kan niet garanderen dat elk moment wordt vastgelegd.
8.5. De levertermijnen die Veronique Soraya Photography communiceert zijn geen fatale levertermijnen, maar levertermijnen bij benadering. Klant kan hier dus geen rechten aan ontlenen. Uitzondering is wanneer er wél schriftelijk en uitdrukkelijk een fatale levertermijn is
afgesproken.
8.6. Klant is na levering van foto’s zelf verantwoordelijk voor het bewaren ervan.

8.7. Veronique Soraya Photography levert geen RAW- en/of onbewerkte bestanden. Bruiloften
8.8. Een reservering voor een bruiloftsreportage staat pas vast nadat de aanbetaling is voldaan. Tot die tijd houdt Veronique Soraya Photography de datum voor de bruiloftsreportage niet vast voor Klant en is er geen garantie dat Veronique Soraya Photography de bruiloftsreportage zal uitvoeren.
8.9. Wanneer Veronique Soraya Photography een bruiloftsreportage vastlegt en zij ook in de avond is geboekt, dan dient Klant zorg te dragen voor een avondmaaltijd.

9. Cursussen

9.1. Klant is zelf verantwoordelijk voor de juiste toepassing van de informatie vermeld in een cursus.
9.2. Klant dient vooraf een cursus een vragenlijst in te vullen zodat Veronique Soraya Photography de cursus beter kan toespitsen op Klant. Vult Klant deze vragenlijst niet (tijdig) in, dan is het voor risico van Klant dat Veronique Soraya Photography zich niet optimaal kan voorbereiden.
9.3. Het staat Veronique Soraya Photography vrij om de inhoud van een cursus gedeeltelijk te wijzigen.
9.4. Voordat de cursus plaatsvindt, moet de betaling volledig zijn voldaan.
9.5. Heeft Klant de betaling voor een cursus niet voldaan, dan dienen Veronique Soraya Photography en Klant binnen 7 kalenderdagen na de originele datum van de cursus een
nieuwe datum te prikken voor de cursus.
9.6. Indien Veronique Soraya Photography een opname maakt van een online cursus, dan blijft deze voor één jaar na dato van de online cursus beschikbaar.

10. Nakoming / (non)-conformiteit digitale diensten

10.1. Digitale diensten moeten aan de overeenkomst beantwoorden. Dat is het geval wanneer het betreft de beschrijving, hoeveelheid en kwaliteit, functionaliteit, compatibiliteit, interoperabiliteit en andere kenmerken voldoet aan de overeenkomst. Daarnaast moet de
digitale dienst geschikt zijn voor elk bijzonder door Consument gewenst gebruik dat Consument aan Veronique Soraya Photography uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst heeft meegedeeld en dat Veronique Soraya Photography heeft aanvaard.
10.2. Klant kan zich niet beroepen op dat een digitale dienst niet aan de overeenkomst voldoet indien Klant bij het sluiten van de overeenkomst er uitdrukkelijk van in kennis werd
gesteld dat een specifiek kenmerk van de digitale dienst afweek van de redelijke verwachtingen van Klant en Klant die afwijking bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk en afzonderlijk heeft aanvaard.
10.3. In geval dat een digitale dienst niet aan de overeenkomst voldoet, dan heeft Klant alsnog recht op nakoming van de overeenkomst. De kosten daarvan zijn voor Veronique Soraya Photography. Klant moet Veronique Soraya Photography eerst in gebreke stellen en een redelijke termijn voor nakoming geven.
10.4. Klant heeft het recht niet om nakoming te eisen als dat onmogelijk is of dat voor Veronique Soraya Photography onevenredige kosten met zich brengt.
10.5. In geval dat een digitale dienst niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan heeft Consument, naast recht op nakoming van de overeenkomst, ook het recht de prijs te verminderen in evenredigheid van de afwijking van wat is overeengekomen, of het recht om de overeenkomst te ontbinden. Deze rechten heeft Consument in de volgende gevallen:
A. Beantwoording aan de overeenkomst als bedoeld in artikel 10.4 is onmogelijk of onevenredig;
B. Veronique Soraya Photography komt de overeenkomst niet kosteloos na voor Consument nadat Klant Veronique Soraya Photography in gebreke heeft gesteld zoals genoemd in artikel 10.3;
C. Er blijkt een gebrek te zijn, ondanks de poging van Veronique Soraya Photography om de digitale dienst te laten beantwoorden aan de overeenkomst;
D. Het gebrek is zo ernstig dat een onmiddellijke prijsvermindering of ontbinding van de overeenkomst gerechtvaardigd is;
E. Veronique Soraya Photography heeft verklaard, of uit de omstandigheden blijkt duidelijk, dat zij de digitale dienst niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor Klant aan de overeenkomst kan laten Veronique Soraya Photography heeft verklaard de digitale dienst niet te leveren.

10.6. Consument mag de overeenkomst onmiddellijk ontbinden in de volgende gevallen:
A. Vorig lid sub F;
B. Wanneer Partijen zijn overeengekomen, of uit de omstandigheden rond het sluiten van de overeenkomst duidelijk blijkt, dat een specifiek leveringstijdstip essentieel is
voor Consument en Veronique Soraya Photography verzuimt de digitale dienst vóór of op dat tijdstip te leveren.
10.7. Consument moet de overeenkomst schriftelijk ontbinden.
10.8. Indien Consument de overeenkomst ontbindt of Veronique Soraya Photography haar prijs dient te verminderen omdat de digitale dienst niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan betaalt Veronique Soraya Photography Consument alle verschuldigde betalingen terug
binnen 14 dagen vanaf de datum waarop Veronique Soraya Photography in kennis is gesteld van de beslissing van Consument om zich te beroepen op het recht van
prijsvermindering dan wel op ontbinding van de overeenkomst.

11. Cadeaubonnen

11.1. Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van 2 jaar vanaf dag van aankoop.
11.2. Een cadeaubon kan slechts één keer gebruikt worden.
11.3. Combineren van (meerdere) kortingscodes en/of (meerdere) cadeaubonnen is toegestaan.
11.4. Cadeaubonnen kunnen niet met terugwerkende kracht verrekend worden.

12. Verzetten van afspraken & shoots / no show

Definities
12.1. Onder afspraken worden in dit artikel verstaan (online) bijeenkomsten die benodigd zijn voor Veronique Soraya Photography om haar werkzaamheden te kunnen verrichten.
Zoals bijvoorbeeld een afspraak met Klant om de laatste dingen te bespreken voor de bruiloft. Onder dit artikel wordt onder deze definitie niet een shoot verstaan.
12.2. Onder slecht weer wordt in dit artikel verstaan: weersomstandigheden die de opnamedag zodanig kunnen beïnvloeden dat dit nadelig effect zal hebben op de verwachte
resultaten. Of er sprake zal zijn van slecht weer, is ter beoordeling van Veronique Soraya Photography.
Verzetten van afspraken
12.3. Klant mag een afspraak één keer verzetten.
12.4. Klant moet een afspraak uiterlijk 48 uur van te voren verzetten. Doet Klant dit niet, dan moet Klant € 50 betalen aan Veronique Soraya Photography.
12.5. Uitzondering op vorige twee leden is als er sprake is van aantoonbare overmacht.
12.6. Wil Klant voor de tweede keer of vaker een afspraak verzetten, dan moet Klant € 50 betalen aan Veronique Soraya Photography.
12.7. De nieuwe datum voor de afspraak dient binnen 2 maanden plaats te vinden, gezien vanaf de originele datum van de afspraak.
12.8. Veronique Soraya Photography mag een afspraak te allen tijde verzetten. In dit geval is zij Zakelijke klant geen schadevergoeding verschuldigd.
Verzetten van shoots
12.9. Veronique Soraya Photography mag een shoot verzetten in geval van overmacht (waaronder het volgende valt, maar dit is niet beperkt tot: slecht weer, kapotte apparatuur,
ziekte, pandemie, epidemie).

12.10. Wanneer Veronique Soraya Photography een shoot wil verzetten in geval van slecht weer, dan laat zij dit uiterlijk 24 uur van tevoren weten. Uitzondering is als het weer zodanig
onvoorspelbaar is dat dit niet 24 uur van tevoren mogelijk is.
12.11. Wanneer Veronique Soraya Photography een shoot verzet, dan dient Klant binnen 3 werkdagen een nieuwe datum te prikken. De nieuwe datum dient binnen 2 maanden plaats te vinden, gezien vanaf de originele datum van de shoot.
12.12. Klant mag een shoot alleen in geval van aantoonbare overmacht verzetten. Hij dient binnen 3 werkdagen na bekendmaking van het verzetten, een nieuwe datum voor de shoot te geven. De nieuwe datum dient binnen 2 maanden plaats te vinden, gezien vanaf de originele datum van de shoot.
No show
12.13. Indien Zakelijke klant niet op een afspraak of shoot verschijnt (no show), dan heeft Zakelijke klant geen recht op (gedeeltelijke) restitutie. Heeft Zakelijke klant het
overeengekomen bedrag en eventuele onkosten nog niet betaald, dan blijft hij betalingsplichtig.
12.14. Indien Consument niet op een afspraak of shoot verschijnt (no show), dan heeft Veronique Soraya Photography eventueel recht op een schadevergoeding.
12.15. Als no show bij een offline afspraak of bij een shoot wordt beschouwd dat Klant niet binnen 30 minuten na het afgesproken tijdstip van de afspraak of de shoot verschijnt.
12.16. Als no show bij een online afspraak wordt beschouwd dat Klant niet binnen 10 minuten na het afgesproken tijdstip van de opnamedag verschijnt.
Kosten locatie
12.17. Indien Klant een shoot verzet, of niet op een shoot verschijnt, en Veronique Soraya Photography heeft een locatie betaald namens Klant, dan blijft Klant de kosten voor deze
locatie aan Veronique Soraya Photography verschuldigd.

13. Geheimhouding

13.1. Veronique Soraya Photography is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Opdracht van Klant heeft verkregen. Informatie geldt in elk geval als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
13.2. Geheimhouding geldt niet indien de betreffende informatie al openbaar of algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de
overeenkomst bij Klant aan Veronique Soraya Photography bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Veronique Soraya Photography is verkregen.
13.3. Geheimhouding geldt niet voor zover er een wettelijke informatieplicht is opgelegd aan Veronique Soraya Photography. Veronique Soraya Photography is in dit geval geen schadevergoeding verschuldigd aan Klant. Ook kan Klant de overeenkomst niet ontbinden.

14. Overmacht

14.1. Veronique Soraya Photography hoeft haar verplichtingen uit de overeenkomst niet na te komen indien nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk is geworden door overmacht.
14.2. Onder overmacht wordt verstaan elke niet-toerekenbare onmogelijkheid om de verplichtingen van de overeenkomst na te komen, zoals onder andere, maar niet uitsluitend:
brand, ongevallen, softwarestoringen, computerstoringen, ziekte, stakingen, protesten, onverwachte wegwerkzaamheden, apparatuur dat kapot gaat,  overheidsmaatregelen, epidemieën, en pandemieën.
14.3. Klant wordt zo spoedig mogelijk door Veronique Soraya Photography op de hoogte gesteld van de overmachtsituatie.
14.4. In geval van overmacht zoekt Veronique Soraya Photography samen met Klant een passende oplossing, al dan niet om de overeenkomst alsnog na te komen.
14.5. In geval van overmacht is Veronique Soraya Photography niet tot vergoeding van schade gehouden.
14.6. Wanneer Klant een fysieke afspraak wil verzetten vanwege een pandemie of epidemie, maar overheidsmaatregelen de voortzetting van de overeenkomst, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, dan mag Veronique Soraya Photography de schade die zij lijdt
door de verzetting in rekening brengen. Dit kan in de vorm van het in rekening brengen van haar op dat moment huidige uurtarief voor de ingeplande uren.
14.7. In geval van overmacht heeft Zakelijke Klant geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.
14.8. Ingeval van overmacht heeft Zakelijke Klant geen recht zijn verplichtingen op te schorten, tenzij anders overeengekomen.

15. Herroepingsrecht

Algemeen
15.1. Consument mag de overeenkomst op afstand binnen een bedenktijd van 14 dagen herroepen.
15.2. De bedenktijd gaat in op de dag dat de overeenkomst op afstand wordt gesloten.
15.3. Wanneer Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dan meldt hij dit door middel van het modelformulier voor herroeping (bijlage 1), of op een andere
ondubbelzinnige wijze aan Veronique Soraya Photography.
15.4. Veronique Soraya Photography stuurt na melding van herroeping Consument zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging.
15.5. Veronique Soraya Photography vergoedt alle betalingen door Consument gedaan, binnen 14 dagen vanaf de dag dat Consument de herroeping meldt, met inbegrip van
leveringskosten.
15.6. Veronique Soraya Photography maakt voor betalingen bedoeld in artikel 15.5 gebruik van hetzelfde betaalmiddel als door Consument is gebruikt, tenzij Consument uitdrukkelijk
met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en de Consument hierdoor geen kosten heeft.
15.7. Veronique Soraya Photography is bij terugbetaling zoals genoemd in artikel 15.5 niet verplicht bijkomende kosten te betalen indien Consument uitdrukkelijk voor een andere wijze
van de door Veronique Soraya Photography aangeboden minst kostbare wijze van terugbetaling
heeft gekozen.
15.8. Het risico en de bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Consument.
Uitzonderingen
15.9. Het herroepingsrecht geldt niet voor Zakelijke klant.
15.10. Consument heeft geen herroepingsrecht indien de nakoming van de overeenkomst tot het verrichten van een dienst door Veronique Soraya Photography is begonnen met
uitdrukkelijke voorafgaande instemming van Consument en Consument verklaard heeft afstand te doen van zijn herroepingsrecht zodra Veronique Soraya Photography de
overeenkomst is nagekomen.
15.11. Consument heeft geen herroepingsrecht indien het gaat om een dienst met betrekking tot vrijetijdsbesteding en er in de overeenkomst een bepaald tijdstip of bepaalde periode van nakoming is voorzien.

16. Tussentijdse beëindiging

Opzegging
16.1. Partijen mogen de overeenkomst door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, beëindigen. Indien de opzeggende partij de hoedanigheid heeft van Consument,
dan wordt artikel 15 in acht genomen.
16.2. Veronique Soraya Photography behoudt, indien het herroepingsrecht niet (meer) van toepassing is, in geval van opzegging van een overeenkomst door Klant, recht op betaling van het volgende bij de volgende diensten:
A. Shoots (behalve bruiloften en personal branding)
Veronique Soraya Photography stort de eventuele gedane aanbetaling terug indien er wordt opgezegd vóór de shoot plaatsvindt.
B. Bruiloftsfotografie
– Indien Veronique Soraya Photography en Klant samen de locatie hebben bekeken: 15% van het totaal overeengekomen bedrag;
– Indien de bruiloft is gefotografeerd: 60% van het totaal overeengekomen bedrag
C. Personal branding fotografie
– Indien voor de shoot wordt opgezegd: de aanbetaling;
– Indien na de shoot wordt opgezegd: het totaal overeengekomen bedrag;
D. Online portretcursus
– Indien Veronique Soraya Photography de vragenlijst naar Klant heeft verstuurd: 5% van het totaal overeengekomen bedrag;
– Indien Klant de vragenlijst heeft ingevuld en Veronique Soraya Photography deze heeft doorgenomen: 10% van het totaal overeengekomen bedrag;
– Indien Veronique Soraya Photography een portretfoto heeft uitgezocht die behandeld wordt in de cursus: 15% (van het totaal overeengekomen bedrag;
E. Offline portretcursus (geboekt door Consument)
Indien Veronique Soraya Photography modellen heeft geboekt en Consument opzegt vóórdat de offline  portretcursus plaatsvindt: 15% van het totaal overeengekomen bedrag
F. Offline portretcursus (geboekt door Zakelijke klant)
Zakelijke klant is het geheel overeengekomen bedrag verschuldigd. Daarnaast heeft Veronique Soraya Photography altijd aanspraak op de reeds door haar gemaakte onkosten en/of aanvullend naar redelijkheid vast te stellen loon..
16.3. Veronique Soraya Photography behoudt, indien het herroepingsrecht niet (meer) van toepassing is, in geval van opzegging van een overeenkomst door haarzelf, recht op
betaling van het volgende bij de volgende diensten:
A. Shoots (behalve bruiloften en personal branding)
Veronique Soraya Photography stort de eventuele gedane aanbetaling terug indien zij opzegt vóórdat de shoot plaatsvindt.

B. Bruiloftsfotografie
Veronique Soraya Photography stort de eventuele gedane aanbetaling terug indien zij opzegt vóórdat de bruiloft plaatsvindt.
C. Personal branding fotografie

Klant ontvangt de aanbetaling terug;
D. Online portretcursus
Veronique Soraya Photography stort eventuele reeds gedane (aan)betalingen terug.
E. Offline portretcursus
Veronique Soraya Photography stort eventuele reeds gedane (aan)betalingen terug.
Daarnaast heeft Veronique Soraya Photography altijd aanspraak op de reeds door haar gemaakte reiskosten.
Ontbinding
16.4. Partijen mogen de overeenkomst ontbinden wanneer de andere partij tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. De tekortschietende partij dient eerst in gebreke gesteld te worden en een redelijke termijn
gegeven te worden om na te komen, behalve als de nakoming blijvend of tijdelijk onmogelijk is.
16.5. Veronique Soraya Photography behoudt in geval van ontbinding van een overeenkomst door één van Partijen op grond van vorig lid altijd aanspraak op betaling
conform lid 2 van dit artikel.
16.6. Indien de overeenkomst ontbonden wordt op grond van lid 4 van dit artikel, en Klant op moment van ontbinding al prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, dan zullen deze prestaties geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.
(Schade)vergoeding
16.7. Veronique Soraya Photography hoeft geen schadevergoeding te betalen wanneer zij een overeenkomst met Zakelijke klant ontbindt of opzegt.
16.8. Indien Veronique Soraya Photography een locatie heeft betaald voor Klant en de overeenkomst wordt beëindigd overeenkomstig dit artikel, dan dient Klant de kosten voor de
locatie nog steeds aan Veronique Soraya Photography te betalen.

17. Aansprakelijkheid ten opzichte van Consumenten

17.1. Veronique Soraya Photography is alleen aansprakelijk voor schade die aan Veronique Soraya Photography is toe te rekenen.
17.2. Veronique Soraya Photography is niet aansprakelijk voor schade doordat zij van door Consument gegeven onjuiste, onvolledige of onbetrouwbare informatie is uitgegaan.
17.3. Veronique Soraya Photography is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor leurafwijkingen van foto’s op niet-gekalibreerde beeldschermen.
17.4. Veronique Soraya Photography is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor weersomstandigheden tijdens een shoot.
17.5. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de overeenkomst door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

18. Aansprakelijkheid ten opzichte van Zakelijke klanten

18.1. Artikel 17 is ook van toepassing op Zakelijke Klanten.

18.2. Veronique Soraya Photography is tegenover Zakelijke klant alleen aansprakelijk voor schade die Klant lijdt indien deze schade is veroorzaakt door opzet of bewuste
roekeloosheid.
18.3. Indien Veronique Soraya Photography aansprakelijk is voor enige schade, dan is zij tegenover Zakelijke klant slechts aansprakelijk voor schade die direct voortvloeit uit of
verband heeft met de overeenkomst (“directe schade”). Onder directe schade wordt verstaan:
A. redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden;
B. redelijke kosten gemaakt om een gebrekkige prestatie van Veronique Soraya Photography aan de overeenkomst te laten beantwoorden voor zover deze aan Veronique Soraya Photography toegerekend kunnen worden;
C. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot voorkoming of beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
18.4. Veronique Soraya Photography is tegenover Zakelijke klant niet aansprakelijk voor indirecte schade, ofwel schade die niet in rechtstreeks causaal verband staat met een
toerekenbare tekortkoming van Veronique Soraya Photography. Hieronder wordt begrepen, maar dit is niet beperkt tot: gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
18.5. Zakelijke Klant vrijwaart Veronique Soraya Photography ter zake van aanspraken van derden, die stellen schade te hebben geleden door of in verband met de werkzaamheden die door Veronique Soraya Photography ten behoeve van Zakelijke klant zijn uitgevoerd.
18.6. Indien Veronique Soraya Photography aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt
uitbetaald. Wanneer een (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag ontbreekt, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het)
factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

19. Intellectuele eigendomsrechten

19.1. Veronique Soraya Photography behoudt zich, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van het
intellectueel eigendomsrecht.
19.2. Het is Klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Veronique Soraya Photography de door Veronique Soraya Photography vervaardigde
werken te verveelvoudigen, openbaar te maken of anderszins ter kennis van derden te brengen, tenzij anders overeengekomen of anders voortvloeit uit de aard van de
overeenkomst. Onder de door Veronique Soraya Photography vervaardigde werken wordt onder andere verstaan, maar dit is niet beperkt tot: de door haar gemaakte foto’s, video’s, en
de inhoud van door haar gegeven cursussen.
19.3. De intellectuele eigendomsrechten die rusten op door Veronique Soraya Photography vervaardigde werken blijven bij Veronique Soraya Photography en worden niet
overgedragen aan Klant.
19.4. Onbewerkte foto’s mogen nooit verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden door Klant.
19.5. Door Veronique Soraya Photography gemaakte foto’s mogen alleen gebruikt worden voor de doelen die zijn overeengekomen.

19.6. Zijn er geen doelen overeengekomen voor gebruik van de foto’s, dan mag Klant de foto’s altijd privé gebruiken (denk bijvoorbeeld aan, maar dit is niet beperkt tot: de door
Veronique Soraya Photography gemaakte foto’s posten op privé social media kanalen, het maken van privé-kopieën voor fotoalbums, thuisdecoratie, bidprentjes, en cadeau’s voor
familie en vrienden). Indien Klant een personal branding shoot heeft gedaan en er geen doelen zijn overeengekomen voor gebruik, dan mogen de foto’s gebruikt worden voor de
social media kanalen van Klant en de website van Klant.
19.6. Foto’s mogen niet aangepast/bewerkt of bijgesneden worden, behalve wanneer door Veronique Soraya Photography gecommuniceerd wordt op welke manier dat mag.
19.7. Het is Klant niet toegestaan om enig intellectueel eigendomsrecht of licentie uit een met Veronique Soraya Photography gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, behalve indien zijn gehele onderneming wordt overgedragen of wanneer Veronique Soraya Photography schriftelijk toestemming geeft.
19.8. Tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid, is het Klant zonder voorafgaande toestemming van Veronique Soraya Photography niet toegestaan door Veronique Soraya Photography gemaakte foto’s te gebruiken of verder te laten uitwerken,
en de licentie komt te vervallen:
A. indien Klant zijn betalingsverplichtingen niet of niet volledig nakomt of op een andere manier in gebreke is;
B. indien de Opdracht voortijdig wordt beëindigd zoals genoemd in artikel 15 of 16;
C. in geval van faillissement van Klant, tenzij de intellectuele
eigendomsrechten volledig aan Klant zijn overgedragen.
19.9. Veronique Soraya Photography dient vermeld te worden wanneer Klant de foto’s van Veronique Soraya Photography openbaar maakt.
19.10. Bij inbreuk op het auteursrecht heeft Veronique Soraya Photography recht op een vergoeding van het gebruikelijke honorarium voor een dergelijke vorm van gebruik zoals vermeld in de tarieven van Stichting Beeld Anoniem. In geval van een auteursrechtinbreuk op de inhoud van een cursus (daarbij inbegrepen een eventueel gedeelde opname), heeft Veronique Soraya Photography recht op nogmaals het overeengekomen factuurbedrag. Veronique Soraya Photography verliest door het recht op de genoemde vergoedingen niet haar recht op eventuele schadevergoeding.
19.11. Veronique Soraya Photography behoudt de vrijheid, met inachtneming van de belangen van Klant, om door haar gemaakte foto’s zelf direct na levering aan Klant te gebruiken voor: haar online portfolio (zoals op social media en haar eigen website), haar offline portfolio, eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, en andere manieren van
zelfpromotie, zoals het openbaar maken en verveelvoudigen van drukwerk ter zelfpromotie. Uitzondering is wanneer Klant hier uitdrukkelijk van tevoren bezwaar tegen maakt en tussen
Partijen schriftelijk afspraken gemaakt zijn over gebruik van de foto’s.

20. Klachten

20.1. Klachten over de (uitvoering van de) overeenkomst, moeten binnen bekwame tijd nadat Klant een gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken volledig en
duidelijk omschreven worden ingediend bij Veronique Soraya Photography.
20.2. Indien een gebrek later dan de in het vorige lid genoemde termijn wordt gemeld, dan kan Klant geen beroep meer doen op eventuele prijsvermindering, ontbinding van de
overeenkomst of schadevergoeding.

20.3. Veronique Soraya Photography beantwoordt klachten binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht. Indien de klacht een langere
verwerkingstijd vraagt, dan laat Veronique Soraya Photography binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht aan Klant weten wanneer Klant een antwoord kan verwachten.
20.4. Klant dient Veronique Soraya Photography in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.
20.5. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.
20.6. Is Consument niet tevreden met het voorstel voor een oplossing met betrekking tot een online afgesloten overeenkomst tussen Partijen, dan kan Consument een klacht indienen via het ODR platform van de Europese Commissie.

21. Overige bepalingen

21.1. Op de rechtsverhouding tussen Veronique Soraya Photography en Klant is het Nederlands recht van toepassing.
21.2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
21.3. Veronique Soraya Photography is op ieder moment bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden, welke in werking treden op het aangekondigde tijdstip.
Veronique Soraya Photography zendt de gewijzigde voorwaarden tijdig toe aan Klant.
21.4. Is geen tijdstip van inwerkingtreding medegedeeld aan Klant, dan treden de wijzigingen jegens Klant in werking wanneer hem de wijziging is medegedeeld.
21.5. Bij nietigheid of vernietigbaarheid van een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, zullen de overige bepalingen van kracht blijven.
21.6. In het geval van nietigheid of vernietigbaarheid van een bepaling, zullen Partijen in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

Bijlage 1

Modelformulier voor herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan:
Veronique Soraya Photography
Postmeestersdreef 431
7328 KS Apeldoorn
vvdh.fotografie@gmail.com

Ik/Wij (*) deel/delen (*) Veronique Soraya Photography hierbij mede dat ik/wij (*) onze
overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende
dienst (*) herroep/herroepen (*)

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

Naam/Namen consument(en)

Adres consument(en)

Handtekening van consument(en)
[alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.